Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia a právne predpisy

Týmito zásadami ochrany osobných údajov sa riadim na webových stránkach mtoma.sk (ďalej texte ako „mtoma.sk“). Na ochranu osobných údajov kladiem veľký dôraz, pri akýchkoľvek otázkach, nejasnostiach, problémoch alebo žiadostiach týkajúcich sa osobných údajov, ma neváhajte kontaktovať na .

Prevádzkovateľom webu mtoma.sk a spracovateľom osobných údajov je:
Michal Toma,
Čsl. armády 16,
927 01 Šaľa,
IČO 45 950 211,
zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Šaľa pod číslom 450-11420,
(ďalej v texte ako „prevádzkovateľ“).

Na webových stránkach mtoma.sk spracúvam osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (známeho aj pod skratkou GDPR). Osobné údaje spracúvam tiež v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Vaše údaje sú ako v trezore

Všetky osobné údaje zabezpečujem používaním silných hesiel a internetového pripojenia zabezpečeného šifrovaním.

2. Kontaktné formuláre

Na stránkach mtoma.sk používam na ujasnenie podmienok pred uzavretím zmluvy o spolupráci kontaktné formuláre. Prostredníctvom nich zbieram údaje na základe § 13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej v texte ako „zákon“).

Na uvedený účel spracúvam ako prevádzkovateľ z kontaktných formulárov tieto vaše údaje:
– meno a priezvisko,
– e-mailovú adresu,
– tel. číslo,
– názov firmy, v mene ktorej ma kontaktujete.

Osobné údaje poskytujete prevádzkovateľovi dobrovoľne. Účelom poskytnutia údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti vás ako dotknutej osoby.

Osobné údaje spracúvam v nástroji Google Spreadsheets, Google Docs a Google Drive. Prevádzkovateľom uvedených nástrojov je spoločnosť Google Ireland Limited, založená a prevádzkovaná v súlade s právnymi predpismi Írska (registračné číslo 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej v texte ako „Google“). Osobné údaje uchovávam po dobu 10 rokov po ukončení našej spolupráce.

3. Cookies

4. E-mailový newsletter

Na stránke mtoma.sk máte možnosť prihlásiť sa na odber e-mailového newslettra. Pri prihlásení na jeho odber od vás zbieram nasledovné údaje: krstné meno, e-mailová adresa. Právnym základom na spracúvanie týchto údajov je váš súhlas, ktorý je podmienkou pre prihlásenie na odber. Účelom spracúvania je zasielane tipov a trikov najmä z oblasti marketingu, informácií o produktoch či službách, obchodných ponúk za účelom priameho marketingu. Vaše údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov. Z odberu newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Na odosielanie newslettrov využívam službu MailerLite. Jej prevádzkovateľom a zároveň sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je spoločnosť MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.

5. Analytické nástroje

Mtoma.sk využíva služby Google Analytics a Universal Analytics od spoločnosti Google. Google je podľa GDPR sprostredkovateľom osobných údajov, pretože zhromažďuje a spracúva údaje v mene prevádzkovateľa.

Služby využívam, pretože vám chcem prinášať čoraz kvalitnejší obsah a zlepšovať stránku mtoma.sk. Služby zaznamenávajú vašu aktivitu, napr. navštívené podstránky, čas strávený na nich, kliknutia na vybrané prvky (odkazy, tlačidlá) a pod. a spracúvajú ich do formy prehľadov interakcií návštevníkov.

Službám Google Analytics a Universal Analytics neodosielam žiadne údaje, ktoré by umožňovali zistenie vašej totožnosti, ako napr. celé meno, používateľské meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, presná poloha (súradnice GPS). Služby fungujú na základe identifikátorov a anonymizovanej formy IP adries. Môžete si prečítať viac o anonymizácii IP adries v službách Analytics.

Údaje v službe Google Analytics sú uchovávané počas 14 mesiacov, údaje v službe Universal Analytics sú uchovávané počas 50 mesiacov.

Mtoma.sk – screenshot Google Analytics
Ako môžete vidieť na screenshote, údaje v službe Google Analytics sú anonymné.

6. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte pri spracúvaní osobných údajov v rámci akejkoľvek činnosti webu mtoma.sk právo na:
– vzatie súhlasu so spracovaním údajov späť,
– prístup k osobným údajom,
– opravu osobných údajov,
– výmaz osobných údajov,
– obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– prenosnosť osobných údajov,
– namietanie spracúvania osobných údajov,
– podanie sťažnosti orgánu dozoru.

Žiadosť o uplatnenie práv mi môžete zaslať e-mailom.

7. Orgán dozoru

Orgánom dozoru nad spracovaním osobných údajov v Slovenskej Republike je:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská Republika
IČO: 36 046 220
Tel.: +421 02 3231 3214
E-mail: .

Návrat hore